יום ש', ט’ באדר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת ועד הורים חינוך מתוך אמונה חדר מורים יצירת קשר
חזון ביה"ס בשילוב התקשוב

"שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך"(משלי א', ח') "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה..."(פרק אבות א', א') "...כל דברי התורה אשר קיבלו (בני ישראל ) על ידי משה מ'בראשית' עד 'לעיני כל ישראל' אמת וברור בלי שום ספק בעולם, ובניהם העידו לבניהם גם כן, ובניהם לבניהם..." (הקדמת ספר החינוך) מסירת התורה ולימודה מדור לדור הם מושכל יסוד בשרשרת יסוד הדורות בעם ישראל . הנאחזים בלימוד התורה ובשמירת המצוות שמרו על הגחלת היהודית לאורך הדורות. מי שנטשו את דרך האמונה התנתקו מעם ישראל ונבללו באומות העולם. ללא תורה אין עם ישראל, וללא עם ישראל אין תורה. אנו, מבקשים לדבוק במסורת אבותינו, ולהנחיל לדור הבא אחרינו את אוצר התורה שעם ישראל נושא עימו זה 3,000 שנה. לפיכך אנו עמלים על כך כי בבית ספרנו יודגשו הנושאים הבאים: א.חינוך התלמידים לאהבת תורה, אהבת העם ואהבת הארץ. ב.החדרת יראת שמים ואהבת הרע, ידיעת התורה על בוריה וידיעות כלליות. ג.חינוך לדרך ארץ, הקניית המידות, תרומה וסיוע לקהילה. ד.שאיפה למצויינות בהקניית, בלימוד ובהטמעת מדע וידע בשילוב תוכנית התקשוב הלאומית בית הספר יעניק לתלמידיו ידיעות מקיפות בספרות התורנית : תורה, משנה, הלכה, גמרא ומוסר. בית הספר יפעיל על פי ההלכה וידרוש מן התלמידים לחיות ולהתנהל על פיה. בית הספר יחנך לאהבת העם, המדינה והארץ תוך שימת דגש על ערכי הציונות על פי משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. בית הספר יחנך ויפעל למעורבות קהילתית . בית הספר ישאף להפרדה מלאה בין בנים ובנות ולהקמת מוסד נפרד לאלה ולאלה . בית הספר ישאף ויציב בפני התלמידים רף לימודי וחינוכי גבוה ככל הניתן : בתחום הרוחני בית הספר יחנך לדרך ארץ, צניעות, מידות ראויות, קיום מצוות, תפילה וגמילות חסדים.בבית הספר תיושם ההקפדה על מצוות בקרב התלמידים כגון: כיפה, ציצית, לבוש הולם, שמירת שבת, יחס לתפילה,צניעות והליכות. בתחום המדע והתקשוב בית הספר יקדיש מאמץ רב למיצוי מלא של פוטנציאל האישי אצל כל תלמיד בלימודי החול ויפעל לתגבור השיעורים הריאליים וההומנים (כגון: מחשבים, מדע, מוסיקה וכו'). כחלק מהיערכות בית ספרנו להשתלבות בתוכנית התקשוב הלאומית, בהטמעת המערכת ובכניסה טכנולוגית למאה ה21(למניינם): חותרים אנו לשילוב הלימודים ומקצועות הלימוד בבית ספרנו גם דרך אמצעי כלים מתוקשבים מתוך מטרה לחשוף את תלמידנו לתכנים נרחבים יותר, ולמקורות מידע נוספים המותאמים לרמתם. בכל תחום למידה ידעו המורים והתלמידים כיצד לגשת למקורות המידע המתוקשבים הן על-ידי הדרכה בבית הספר והן על-ידי עבודה בבית. התלמידים ירכשו מיומנויות למידה במחשב הנועדים לאיסוף את כל המידע והכלים הרלוונטיים למקצוע ולתחום הלמידה. אנו כצוות בית הספר, נשאף למצויינות בתחום, ונשכיל על-ידי לימוד מתמיד מרכז התקשוב, מרכזת האשכול ועל ידי השתלמויות התקשוב המועברות בבית ספרנו. אנו כצוות בית הספר, נדריך באופן מקצועי את תלמידנו, כיצד לבצע שימוש מושכל במקורות המידע הן בכותלי בית הספר והן מחוצה לו. זאת, לאור העובדה כי ישנו צורך גדול בברירה קפדנית על כל מה שמתרחש ברשת. אנו מאמינים כי חיבור אל עולם התקשור והתקשוב הינו חיבור מבורך, אך דא עקא, אינו בא במקום הספר, המחברת וכל מיומנויותת הלמידה הבסיסיות, אלא כתוספת מבורכת של חשיפה לעולם מתקדם יותר, להתפתחות טכנולוגית ולמקורות מידע רבים וחשובים. אנו מאמינים כי שימוש נכון, תוך כדי שיעור, באמצעים המתוקשבים יהווה גיוון בדרכי ההוראה והלמידה, דבר המקנה מענה לשוני בין התלמידים. אנו שואפים לחנך את ילדינו כי יחלקו את זמנם הפנוי באופן יעיל ומושכל, אשר יכוון גם למטרות לימודיות בכדי למנוע זמן שרוף מול המסכים. שאיפה זו תתבצע ע"י מתן משימות מתוקשבות לתלמידים - בדגש על מקצועות הליבה. מתוך היכרות עם כלל הציבור ונפש התלמידים אנו לוקחים בחשבון כי ילדנו עסוקים מס' שעות מול המסכים, ועל כן, נפעל ללא לאות בחתירה לחינוך ובהדרכה פרטנית ככל הניתן לניצול מקסימלי של הזמן המועבר מול המסכים, מול 'גלי האתר' תוך ברירה קפדנית של תכנים המותאמים לרוח תורתנו ולרוח בית הספר. אנו רואים חשיבות רבה בקשר אל קהילת בית הספר. תוכנית התיקשות תאפשר קשר רציף וזמין עם הקהילה הבית ספרית באמצעות אתר בית הספר ואף באמצעות המנבסנ"ט. בתחום החברתי מצוות "ואהבת לרעך כמוך" תהיה נר לרגלנו, המורים וההורים כאחד. בית הספר יחנך את התל' להדר במצוות שבין אדם לחברו, יכוון למתן כבוד זה לזה, ויעודד קשרים אכפתיים בניהם. בתחום הקהילתי בית הספר יפעל למעורבות קהילתית דו כיוונית מתוך הכרות עם מורכבות הקהילה וצרכיה. בית הספר ישאף להרחיב את פעילותו מעבר לשעות הלימודים, יזום תוכניות לימוד והפעלה וייקח חלק, ככל יכולתו, בפרויקטים למען הקהילה(כגון:ערבי אבות ובנים-אמהות ובנות, איסוף מצרכי מזון וצעצועים לנזקקים, עיצוב בית הספר והגנים, ניקיון הישוב, פעילויות בשבתות ,התנדבויות וכד'). בתחום המשפחתי בית הספר רואה בדפוסי החיים שבבתי הילדים ובתכנים הלימודיים והחינוכיים שבבית הספר מכלול אחד ובלתי ניתן להפרדה. על ההורים ועל צוות בית הספר לשמור מכל משמר על נקודת הסתכלות זו. לפיכך, חובה על ההורים לגבות את צוות בית הספר ואנשי הצוות. או בקצרה, בית הספר יעודד מעורבות ולא התערבות. בית הספר יטפח יוזמות של הורים לתרום לבית הספר על פי מרצם וכישרונותיהם, הן בתחומי הלימודים, הן בתחומי ההעשרה (תלמוד תורה אחה"צ, נגינה, אמנות לסוגיה, ספורט וכד')וכן סיוע בצד הלוגיסטי. "בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך, ובכל עת, תחשוב כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ושכינתו עליך כי כבודו מלא עולם... למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. ( אגרת הרמב"ן)